eventy

TALENTY MAŁOPOLSKI 2017

PRZEGLĄD SOLOWYCH I ZESPOŁOWYCH FORM TANECZNYCH I MUZYCZNYCH „Solvay 2017”

/

REGULAMIN

 I. ORGANIZATOR:

Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. OPIEKA MERYTORYCZNA:

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwa Powiatowe
Ośrodki Kultury i Stowarzyszenia Województwa Małopolskiego

IV. PATRONAT HONOROWY:

„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:

 1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
 3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
 4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:

 1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
 3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem

w Festiwalu – zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.

 1. Kategorie:
 2. A) SOLIŚCI:

   A1) od 6 do 9 lat

   A2) od 10 do 15 lat

   A3) od 16 do 21 lat

 1. B) DUETY:

   B1) od 6 do 9 lat *

   B2) od 10 do 15 lat *

   B3) od 16 do 21 lat *

   * o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:

   C1) od 6 do 9 lat **

   C2) od 10 do 15 lat **

   C3) od 16 do 21 lat **

   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół

       kwalifikuje się do kategorii starszej.

 

VIII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:

 1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
 2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:

– etap pierwszy: eliminacje powiatowe

– etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.

Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.

 1. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
 2. a) Forma Muzyczna:

– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).

– festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.

– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór  nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.

 1. b) Forma Taneczna:

– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.

– festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).

– uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary – 5 min, zespoły – 6 min.

 1. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
  i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
 2. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
  w granicach administracyjnych danego powiatu.
 3. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
 4. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.

8.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.

 1. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
 2. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.
 3. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
 4. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
 5. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego

w Dobczycach.

 1. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

IX.KARTY ZGŁOSZENIA:

Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać WYŁĄCZNIE na adres email: talentykrakow@gmail.com  do dnia 3 kwietnia 2017r.,  po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy

nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

 

 1. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
 2. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
 3. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 1. TERMINY I MIEJSCA:

 • Eliminacje Powiatu Krakowskiego Grodzkiego i Ziemskiego:
  FORMY TANECZNE: 11.04.2017r.
     FORMY MUZYCZNE: 12.04.2017r.

   Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
   Kraków, ul. Zakopiańska 62, tel. 503 157 486

   Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie
   podany na stronie internetowej www.talentymalopolski.pl po 4 kwietnia 2017r.

 • Finał wojewódzki:

   FORMY MUZYCZNE:

19 maja 2017r.

   FORMY TANECZNE:

20 maja 2017r.

   Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe

 1. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)

   tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

 


   Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 5 maja 2017r.,

   telefonicznie: 12 2716 757 lub e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.

   Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.


 • Koncerty Laureatów: czerwiec 2017r.

 1. AKREDYTACJA :

  Koszt akredytacji za udział w eliminacjach powiatowych w Krakowie wynosi:

Zespół: 30 zł, duet: 20 zł, solista: 15 zł (opłata pobierana będzie w dniu Przeglądu przed prezentacją konkursową)

 

Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 15 zł/os. za każdą prezentację.

Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.

Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych

na kartach zgłoszeń (wszelkie zmiany należy zgłosić do 5 maja 2017r.).

Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu

informacji i danych (dane uczestnika, dane do faktury, forma płatności i data płatności)

na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 20.05.2017r.

 

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 5 maja 2017r. na rachunek:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2017”)

lub gotówką w dniu finału (przed występem).

 

 

XII. INFORMACJE:

Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

tel. 503 157 486

talentymalopolski@gmail.com

www.talentymalopolski.pl

 

DO POBRANIA:

karta zgłoszenia – formy muzyczne

karta zgłoszenia – formy taneczne

regulamin